Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2011 i Bred deltakelse tema i nordisk samarbeid i 2012
Nyhet

Bred deltakelse tema i nordisk samarbeid i 2012

| Av Berit Kvam

Velferdsstaten i et nordisk perspektiv er tema for det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012. På arbeidslivsområdet er inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet prioritert. Partene i arbeidslivet vil bli viktige bidragsytere i aktivitetene under formannskapet.

Høy grad av velferd og likhet kombinert med sterk konkurranseevne og omstillingskraft er kjennetegn ved de nordiske velferdsstatene. En målsetting i det nordiske samarbeidet er å holde fast på og utvikle de nordiske velferdssamfunnene. Det omfatter også samarbeidet mellom det offentlige og arbeidslivets parter og med organisasjonene for øvrig for å fremme felleskapsløsninger med bred aksept i samfunnet, understrekes det i programmet for formannskapet på arbeidslivsområdet.

En intensjon med programmet er å bidra til å mobilisere og inkludere flere i et langt og helsebringende arbeidsliv, og å utveksle erfaringer mellom de nordiske landene for å finne frem til gode løsninger.

”De nordiske velferdsstatene bygger på idéen om at bred deltakelse i arbeidslivet er den beste måten å sikre verdiskaping og velferd.” Formuleringen er hentet fra formannskapsprogrammet, der det videre vises til det som er en stor utfordring for de nordiske landene: at mange faller ut, og at mange ikke finner fotfeste på arbeidsmarkedet.  Et inkluderende arbeidsliv der arbeidsforhold og arbeidsmiljø medvirker til god helse og arbeidsevne og motvirker utstøting er derfor viktig innen arbeidslivspolitikken.

For å legge til rette for bred deltakelse i arbeidslivet retter det norske formannskapet særlig oppmerksomhet mot utsatte grupper som langtids sykemeldte og personer med nedsatt funksjonsevne. Spesielt skal det legges vekt på at unge uføre og funksjonshemmede skal få innpass på arbeidsmarkedet. Formannskapet vil blant annet arrangere en nordisk konferanse der erfaringsutveksling står sentralt, når det gjelder hvilke tiltak som gir god effekt for å sikre inkludering og motvirke utstøting av utsatte grupper i arbeidslivet.

2012 er EU’s år for aktiv aldring. I det nordiske samarbeidet skal det settes søkelys på eldres deltakelse i arbeidslivet. Det norske formannskapet lover å ta initiativ til en nordisk konferanse om temaet for å bidra til den samlede kunnskapsutvekslingen på området.

Å bygge ned og forebygge grensehindringer som hemmer den frie bevegeligheten mellom de nordiske landene, har stått på programmet mer eller mindre siden starten av det nordiske samarbeidet på området. Våren 2012 vil det blir lagt frem en rapport om grensehindringer på sosial- og arbeidsmarkedsområdet. Denne skal stimulere landene til å drøfte utfordringene videre og finne konkrete løsninger. I den sammenheng vil det også bli arrangert en konferanse om nedbygging av grensehindre.

Det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2012 legger stor vekt på samarbeidet med partene i arbeidslivet. På arbeidslivsområdet vil formannskapet blant annet invitere partene til et samarbeid for å belyse den rollen partene spiller og kan spille i utviklingen av arbeidsmarkedspolitiske og velferdspolitiske løsninger.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment