Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2023 i Trepartssamarbete för ett grönare Norden i Svenskt näringsliv om samarbetet i Norden
tema

Svenskt näringsliv om samarbetet i Norden

| Text: Fayme Alm

Hur ser det nordiska samarbetet på arbetsgivarsidan ut idag? Arbeidsliv i Norden bad den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv svara på en rad frågor. Det här är svaren vi fick från pressekreteraren Olle Bring.

Arbeidsliv i Norden: Hur fungerar det nordiska/europeiska/internationella samarbetet arbetsgivareorganisationer emellan? 

Svenskt näringsliv: Det fungerar väl. Det formella samarbetet är i huvudsak nordiskt, men det pågår även på europeisk och internationell nivå med lite glesare intervall. Det är nordiskt formellt en gång per år samtidigt som man har kontinuerligt samarbete i många sakfrågor. Övriga nivåer av samarbete är mer informellt.  

Arbeidsliv i Norden: Är samarbetet formaliserat? I så fall hur? 
Svenskt näringsliv:
Det förekommer både formellt och informellt samarbete, beroende på frågornas natur. Regelbundna möten och informationsutbyte mellan våra organisationer är för övrigt en tradition som går tillbaka till 1920-talet. 

Arbeidsliv i Norden: Vilka frågor samarbetar organisationerna kring? 
Svenskt näringsliv: Det mesta inom våra uppdrag som näringslivs- och arbetsgivarorganisationer. 

Arbeidsliv i Norden: Vilka begränsningar finns det för samarbete?
Svenskt näringsliv: Våra medlemsföretags verksamhetsförutsättningar och de uppdrag de ger till oss. 

Arbeidsliv i Norden: Vilken inverkan på samarbetet har det att Norge och Island inte är EU-medlemmar?
Svenskt näringsliv: Utöver att de samarbetar med oss, en tradition som går tillbaka längre än EU (se ovan), så verkar de inom de mekanismer som finns inom Agreement on the European Economic Area och utövar inflytande den vägen. Bägge länder har stor närvaro i Bryssel, så även deras näringsliv. 

Arbeidsliv i Norden: Är de nordiska arbetsgivarorganisationerna mer olika varandra än vad centralorganisationerna inom fackförbunden är?
Svenskt näringsliv: Det kan inte vi bedöma. 

Arbeidsliv i Norden: Går utvecklingen mot att de nordiska arbetsgivarorganisationerna blir mer lika varandra eller går den åt andra hållet?
Svenskt näringsliv: Största skillnaden är att NHO, EK och SN har bredare uppdrag än DA och SA som är rena arbetsgivarorganisationer. I övrigt påverkas vårt arbete av institutionella förutsättningar och, vad gäller arbetsgivarfrågor, av motparternas utveckling.

Arbeidsliv i Norden: Hur påverkas samarbetet av skillnaderna inom det nordiska näringslivet är så olika – de svenska internationaliserade verkstadsföretagen, Norges delvis statsägda råvaruberoende industrier, Danmark med mer små- och mellanstora företag?

Svenskt näringsliv: Vi har stora möjligheter att lära av varandra då sättet att reglera arbetsmarknaden i stora delar bygger på förhandlingar i samtliga länder, med begränsad statlig inblandning.

Arbeidsliv i Norden: Det nordiska bidraget till en grön omställning för arbetsmarknadens parter handlar framförallt om att se till att omställningen blir rättvis. Är den inte det, blir det mindre stöd i samhället. Islandskonferensen handlar om att detta ska lösas genom trepartssamarbete, där regeringarna också deltar. Men det har visat sig svårt att få fram ett gemensamt dokument som kan underskrivas. Vad kan det bero på?

Svenskt näringsliv: Vi är vana vid omvandling och omställning i våra ekonomier och har redan strukturer för att hantera detta oavsett orsak. Grunden är vårt förhållningssätt till förändring, vilket som regel även bejakas av våra motparter eftersom bärkraftiga företag kan ge goda villkor samtidigt som individen ges stöd om övertalighet uppstår. I Sverige har vi omställningsorganisationer ett nära samarbete med de fackliga organisationerna. 

Arbeidsliv i Norden: Arbetsgivarna verkar föredra att samarbeta i BusinessEurope där också det norska NHO och det isländska SI är medlemmar. Stämmer det? Just nu styrs organisationen av en svensk, Fredrik Persson. Hur ser kontakten mellan Svenskt näringsliv och BusinessEurope ut?

Svenskt näringsliv: BusinessEurope är en mycket bra och väl ansedd näringslivsorganisation som vi därför samarbetar mycket inom. Den är medlemsbaserad och arbetar därmed på medlemmarnas uppdrag, medlemmar som utöver i styrelse och verkställandeutskott också arbetar aktivt inom policykommittéer och arbetsgrupper med mera. Det stämmer att Fredrik Persson är ordförande för BusinessEurope. Han är en mycket bra person som tidigare även varit Svenskt Näringslivs ordförande och som vi därmed givetvis känner väl.

h
This is themeComment